Usługi Płacowe i Kadrowe

W ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych oferujemy między innymi:

1. Z obszaru kadr:

 • Sporządzanie dokumentacji przy nawiązywaniu, trwaniu oraz rozwiązywaniu stosunku pracy (umowy o pracę, informacje dodatkowe o warunkach zatrudnienia, zakresy obowiązków, rozwiązania umów o pracę, świadectwa pracy)
 • Ustalanie uprawnień z zakresu urlopów, odszkodowań, odpraw pracowniczych
 • Przygotowywanie dokumentów przy zatrudnianiu cudzoziemców
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników w oparciu o przepisy prawa pracy
 • Bieżące monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracowników oraz członków ich rodzin (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, ZIUA)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Bieżące prowadzenie korespondencji klienta z ZUS, US.

2. Z obszaru płac:

 • Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń.
 • Sporządzanie list płac, pasków wynagrodzeń, zestawień
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, pielęgnacyjnych.
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz wysyłka zestawu deklaracji do ZUS za pomocą przekazu elektronicznego
 • Rozliczanie i odprowadzanie składek na PFRON
 • Przygotowywanie przelewów/ wysyłka informacji do Klientów o wysokości składek do ZUS i podatku do US
 • Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • Sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • Przygotowywanie informacji rocznej PIT-11, IFT-1R oraz rocznej deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • Przygotowywanie informacji miesięcznych i rocznych dla osób ubezpieczonych
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia
 • Reprezentujemy Klienta w trakcie kontroli urzędowych.

Dodatkowo na zlecenie Klienta dokonujemy analizy oraz porządkujemy dokumentację kadrową Klienta w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy.

Ceny ustalamy indywidualnie z Klientem, biorąc pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych pracowników, nakład pracy związany z realizacją bieżących zadań.