Usługi księgowe

W ramach obsługi księgowej przedsiębiorstwa świadczymy następujące usługi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych Bilans , Rachunek Zysków i Strat,
 • Zastępstwo w trakcie kontroli podatkowych
 • Rozliczenia podatkowe i rozliczenia w zakresie ZUS
 • Ewidencje i rejestry podatkowe JPK
 • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Księgi handlowe

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów, aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Miesięczne rozliczanie podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont