Audyt dokumentów kadrowo-płacowych

Audyt kadrowo-płacowy

Na zlecenie Klienta możemy przeprowadzić audyt w ramach którego kontrolowana jest dokumentacja kadrowo-płacowa oraz ubezpieczeniowa.

Audyt dokumentacji pracowniczej jest równie istotny jak audyt księgowy i może być wykonany także w firmach, które korzystają z usług księgowych firm zewnętrznych.

Weryfikacji podlega:

1.     dokumentacja pracownicza (weryfikacja i kontrola poprawności założonej dokumentacji pracowniczej, w szczególności analiza dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem);

2.     dokumentacja zasiłkowa (sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego);

3.     ewidencja czasu pracy;

4.     listy płac (weryfikacja prawidłowości naliczania wysokości wynagrodzeń, w tym m.in. poprawności ustalenia podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczek na podatek dochodowy);

5.     dokumentacja związana z ZUS w tym zgłoszenia, zmiany, rozliczenia;

6.     regulamin pracy;

7.     regulamin wynagradzania;

8.     umowy cywilnoprawne w tym umowy o świadczenie usług, o dzieło (weryfikacja dokumentów do umów cywilnoprawnych i analiza ich zastosowania oraz weryfikacja prawidłowości rozliczania umów cywilnoprawnych).

Kontrola połączona z analizą może być poszerzona o wewnętrzne regulacje w obrębie przedsiębiorstwa, związane z polityką kadrową i płacową – np. obowiązującymi regulaminami czy statutami oraz o obszary, które mogą stanowić w przyszłości podstawę ewentualnego sporu między pracodawcą a pracownikiem i w konsekwencji doprowadzić strony przed sąd pracy

Audyt kadrowo-płacowy może być przeprowadzany w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, przed mającą nastąpić kontrolą (uniknięcie ewentualnych kar), ale także jako stały element weryfikujący poprawność procesów i prowadzonej dokumentacji.

 Audyt może być przeprowadzony całościowo lub na podstawie wybranej dokumentacji przedstawionej przez Klienta. Szczegóły audytu dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport zawierający ustalenia, stwierdzone nieprawidłowości, praktyczne sposoby ich usunięcia, procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości błędów w prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej, w rozliczeniach z ZUS i organami podatkowymi oraz zalecenia dotyczące skutecznego unikania ryzyka.

Poprzez tę formę kontroli Klient może wprowadzić korekty i uzupełnienia przed ewentualną kontrolą ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego, gdyż przeprowadzony audyt dostarcza informacji o ewentualnych brakach czy nieprawidłowościach. Po przeprowadzeniu audytu istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej polegającej na uporządkowaniu Państwa dokumentacji i wyeliminowaniu błędów, zaległości i nieprawidłowości  wykazanych w trakcie trwania audytu.